» Archeologie

Archeologie je věda studující na základě archeologických pramenů dávné lidské společnosti. Zkoumanými prameny jsou artefakty – předměty záměrně vytvořené člověkem a ekofakty – pozůstatky přírodního původu nebo předměty nesoucí stopy lidského působení.

K získávání těchto předmětů se tradičně volí postup destruktivního archeologického výzkumu, kdy je nejprve provedena skrývka ornice a poté jsou jednotlivé archeologické situace (naleziště) zasahující do podloží vytěženy a zdokumentovány. Dále jsou nálezy zpracovávány v laboratořích a následně spolu s pořízenou dokumentací vyhodnoceny. Tímto způsobem jsou zkoumané objekty nevratně zničeny.

Po druhé světové válce se začala rozvíjet skupina výzkumných metod označovaných jako nedestruktivní. Při jejich aplikaci nejsou archeologické situace ničeny vůbec, případně dochází pouze k jejich minimálnímu narušení. Nejčastější je povrchový sběr. Jeho prostřednictvím dochází k vyhledávání předmětů, vynesených na zemský povrch v důsledku orby. Další metodou je povrchový průzkum, jehož cílem je výzkum útvarů, jako jsou valy, mohyly, těžební jámy aj.

Vyuziti leteckych snimku pro potreby archeologie

Další nedestruktivní přístup je tzv. dálkový průzkum prostřednictvím družicových a leteckých snímků. Vhodně načasované a správně provedené snímkování může odhalit podpovrchové objekty prostřednictvím zachycení anomálií v půdním zabarvení, změny na polní vegetaci, či stíny vržené jinak neviditelnými nerovnostmi reliéfu.

Letecká archeologie

Od 60. let se v české archeologii uplatňují také geofyzikální metody. Tzv. archegeofyzika v sobě zahrnuje široké spektrum odlišných metod. Obecně spočívají ve sledování elektromagnetického pole Země a jeho lokálních výkyvů. Tímto způsobem mohou být identifikovány větší podpovrchové struktury, jako jsou  příkopy, zahloubené objekty, kamenné základy, hroby či výrobní a požárem zaniklé objekty s vypálenými materiály. Do kategorie geofyzikálních metod náleží i práce s detektory kovů, které slouží k odhalení kovových artefaktů uložených v povrchové vrstvě zeminy. V posledních letech bývá tato metoda často zneužívána překupníky. Z hlediska zákonů České republiky je její užití bez náležité licence, vedoucí k narušení nalezišť, považováno za nelegální!

Nedestruktivní archeologie k dosažení svých cílů v menší míře využívá i metody geochemické či geobotanické. K nedestruktivním metodám bývají řazeny také odběry vzorků formou vrtů či mikrosondáží. Ty sice archeologické situace naruší, ale nevedou k jejich úplné likvidaci.